Invoering VOG-politiegegevens bij Douane

Op 1 juli wordt de VOG-politiegegevens (VOG-P) binnen de Douane ingevoerd. Een VOG-P geeft een completer beeld van de gedragingen van medewerkers. Hierdoor verbetert het weren en signaleren van medewerkers die kwetsbaar zijn voor beïnvloeding sterk. 

Goede screening van medewerkers vormt een belangrijke pijler voor het integriteitsbeleid van de Douane. De Douane is kwetsbaar voor ongewenste invloeden van buitenaf. Dit vanwege de aard van haar werkzaamheden en de terreinen en gegevens waar haar medewerkers toegang toe hebben. De invoering van de VOG-P betekent een verdere aanscherping van de huidige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij de beoordeling van een reguliere VOG-aanvraag kijkt Dienst Justis of iemand strafbare feiten heeft begaan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Het gaat hierbij om justitiële gegevens, dus gegevens van het openbaar ministerie of de rechter. Politiegegevens worden daar niet bij betrokken. 

Een VOG politiegegevens (VOG P) is een VOG, waarbij naast justitiële documentatie ook altijd politiegegevens worden geraadpleegd. Politiegegevens kunnen bestaan uit informatie over contacten met of het verkeren in criminele omgevingen. Bij de VOG-P kunnen dus naast de justitiële gegevens ook politiegegevens een reden zijn de VOG-P te weigeren. Dit na een zorgvuldige beoordeling door de Dienst Justis. De politiegegevens vormen een zelfstandige afwijzingsgrond.

De aanwezigheid van politiegegevens op zichzelf is geen reden om een VOG-P te weigeren. Dat gebeurt alleen als uit politiegegevens blijkt dat er verbanden zijn tussen de aanvrager en strafbare feiten die een risico vormen voor de uitoefening van de functie. Dit gelet op de omstandigheden van het geval en het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Deze manier van afwegen wordt ook toegepast in de reguliere VOG-behandeling. 

Lees meer over de VOG P op de website van Justis.